۹۵ درصد آب دریاچه ارومیه خشک شده است (عکس)
دریاچه ارومیه دومین دریاچه نمک جهان است و در سال های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی مواجه بوده که در نتیجه امسال حق آبه سدها به دریاچه تعلق نگرفته است. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بدون تکمیل تونل انتقال آب به دریاچه، بیش از ۹۵ درصد آن کاملاً خشک است. با افزایش خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و وقوع این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان پیش بینی طوفان و وزش بادهای نمکی به شعاع صدها کیلومتری را دارند که احتمالا اکثر شهرهای شمال، مرکز و حتی شمال شرق کشور را فرا خواهد گرفت. کشور. از جمله راهکارهای فوری برای نجات دریاچه ارومیه از جمله تهران می توان به اختصاص حق آبه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آن و تکمیل پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه یعنی بهسازی پل میانی دریاچه ارومیه اشاره کرد. دریاچه ارومیه. و طرح کاشت زمستانه