۶ عبارتی که کودک خشمگین شما را آرام می کند
بچه ها هم مثل ما گاهی اوقات روز بدی دارند و عصبانی می شوند. در نتیجه، فریاد آنها می تواند فضا را پر کند یا می توانند خود را روی زمین بزنند و گریه کنند. در این صورت نقش شما موثر است. می توانید صدای خود را بلند کنید و فریاد بزنید یا از کلمات برای آرام کردن کودک و پایان دادن به عصبانیت استفاده کنید.