۱۶ میلیارد تومان جریمه برای سه نفر حقیقی به دلیل سوء استفاده از اجاره اطلاعات یک شرکت بورسی صادر شد.
به گفته مدیرکل امور حقوقی و انتظامی بورس، علاوه بر سه نفر سرمایه‌گذار بر اساس زمان سرمایه‌گذاری شرکت و اطلاعات محرمانه دریافتی از معاونت شرکت، چهار نفر دیگر نیز به اتهام ارتکاب محاکمه شدند. «معاونت در معاملات براساس آخرین اطلاعات» به جای چهار ماه حبس به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.