یک کارگردان: کلمه "مذاکره" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود اطیابی: در روش های نظارتی به ویژه در عوامل سازمان صدا و سیما رفتار مشکوکی وجود دارد که قصد و هدفشان تخریب این سازمان در مقابل چشم مردم است. آنها در امور پیگیری نفوذ کرده اند و با روش های پیگیری خود مردم را به سمت بی اعتمادی و نفرت از این سازمان سوق می دهند.