یادداشت های تورم اخیر / سیاست حذف ارز ترجیحی دلیل تورم اخیر نیست
در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش یافت که نمونه ای موفق و بی نظیر است. اقتصاد ایران در این دوره قرار دارد و تغییر معادلات جهانی بدون تغییر اقدامات گروه اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است.