گفتگوی تلفنی رئیسی با سلطان عمان/محاسبات اشتباه برای حفاظت و تشدید شورش های آمریکا


رئیسی گفت: آمریکا وقتی دید که ملت ایران نه تنها با تحریم متوقف نشد، بلکه به رشد و شکوفایی خود ادامه داد، به فتنه علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورد.

اشتباه محاسباتی رئیسی با سلطان عمان/ برای حفاظت و تشدید شورش های آمریکایی اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.