گزارش “کودک آزاری” با سه مورد
کودکان و زنان بدسرپرست، افرادی که خودکشی کرده اند یا قصد خودکشی دارند، فرار از خانه، زوج های متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب های اجتماعی، کودکان کار و خیابان، سالمندان و معلولان بدسرپرست، معتادان به مواد مخدر، بی خانمان ها افراد، بیماران روانی مزمن و سایر افراد در شرایط شدید و حاد نیز به عنوان گروه هدف در نظر گرفته می شوند.