گزارش تفسیر ماده ۱۱ قانون مبارزه با جرائم و جرایم در آزمون سراسری.
نمایندگان شورای اسلامی در اولین جلسه علنی شهریور در بررسی طرح پژوهشی ماده (۱۱) قانون مدیریت جرائم و جرایم در آزمون های سراسری با کلیات و جزئیات این تحقیق، ۱۴۸. رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده. کسانی که در صحن بودند پیوستند.