کشف مرحله جدیدی از ماده: کنترل اطلاعات کوانتومی در “دو” بعد زمان
هر یک از این یون ها به اختصار یک بیت کوانتومی یا کیوبیت شناخته می شوند. در کامپیوترهای کلاسیک، اطلاعات با بیت های صفر و یک منتقل می شود، اما کیوبیت ها با قابلیت های فوق العاده ای که مکانیک کوانتومی به ما داده است، می توانند اطلاعات بسیار بیشتری را حمل کنند.