کرمانشاه بیش از ۱۵۰ درخواست مردمی را در میز خدمات ماه سرخ بررسی می کند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانوی در گفتگو با خبرنگار فرزین معتمدی مهر، اظهار داشت: در خصوص سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه، جدول ارتباط مردمی این سفر به نمایندگی اصفهانی تام به مدت ۲ روز برگزار می شود. اختیاری کولیوند کرمانشاه به عنوان رئیس انجمن ماه سرخ کشور ماه سرخ تأسیس شد.

وی افزود: در ۲ روزی که از راه اندازی میز خدمت ماه سرخ در استان کرمانشاه می گذرد، بیش از ۱۵۰ نفر از مشتریان اعم از عموم مردم، کارکنان، داوطلبان و کارکنان پشتیبانی به صورت مستقیم در مناطق مختلف درخواست ارسال کرده اند.

مدیرکل انجمن ماه سرخ استان کرمانشاه بیان کرد: ایشان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ بر میز خدمت میز خدمت ماه سرخ استان بودند. استان کرمانشاه با حضور معاونین انجمن ماه سرخ و دریافت درخواست حضوری. مشتریان مورد بررسی قرار گرفتند.