چرا برنامه گفتگوی تلویزیونی رییسی یک «گفتگو» نیست؟
مصاحبه باید یک گفتگو باشد. اما اینجا رئیس جمهور با کسانی که با دوربین صحبت می کنند صحبت نمی کند، بلکه برای اینکه بیننده حوصله اش سر نرود و رئیس جمهور فرصت انعکاس و نفس کشیدن پیدا کند، دو نفر جلوی او می نشینند. شهرت اصلی مصاحبه کننده اصلی راوی اخباری است که متون دیگران را می خواند. روزنامه‌نگار اما ذهن خود را مطرح می‌کند و شخصیت حرفه‌ای مستقلی دارد.