چرا افکار منفی سنگین تر از افکار مثبت هستند؟
چرا انسان ها بیشتر از افکار مثبت ترس و افکار منفی دارند، این به حافظه ژنتیکی ما برمی گردد که میلیون ها سال است در جنگل ها و دشت های آفریقا زندگی می کند. یعنی ذهن نیز مانند بدن برای محیط و شرایطی که میلیون ها سال پیش در آن زندگی می کردیم تکامل یافته است.