چرا آیت الله صانعی حاکم دیگری بود؟اما به دلیل فتواهای «متفاوت» مانند: افزایش سن اجباری دختران به ۱۳ سال، تساوی مهریه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، محدودیت شدید ازدواج مجدد و متعه برای مردان و افزایش استفاده. دلیل آن در استنباطات فقهی بیشتر شناخته شده بود و واکنش انتقادی و تندخویی و بی ادبی را کشت، اما در نگاه نواندیشان و روشنفکران و در مقابل مردم، فقیهی اصلاح طلب، بصیر، مردم مدار، تفکر مدرن و البته “شجاع”.