پوتین دوباره در تهران؛ همه چیز درباره پنجمین سفر رهبر روسیه به ایران
آنچه در سال های اخیر ایران و روسیه را به یکدیگر نزدیک کرده است، ناسازگاری با نظم جهانی کنونی است که دو کشور در آمریکا حاکم است. اما بین تهران و مسکو نیز شکاف هایی وجود دارد. روسیه و ایران در خاورمیانه منافع متضادی دارند. پوتین با ایران با دشمنان آشکارش مانند اسرائیل و عربستان سعودی رابطه دارد یا با این روابط راحت نیست، مانند روابط روسیه با کشور باسک و مصر.