پس از سه دهه بازگشت آموزش “تزریقی” به لیست آموزش همگانی هلال احمرعلاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه آموزش آنلاین هلال احمر (خادم) و گذراندن چهار دوره کمک های اولیه شامل مقدماتی، کنترل خونریزی و شوک، احیا و سوختگی و پس از گذراندن تست ها در همین سامانه. ، گواهی گذراندن دوره ها را به صورت الکترونیکی دریافت کنید و سپس برای ثبت نام حضوری در دوره های کمک های اولیه و تزریقات به شعب هلال احمر مراجعه کنید.