پرداخت بیش از ۱.۴۲ میلیارد تومان تسهیلات اربعین – تجارت نیوزپرداخت بیش از ۱.۴۲ میلیارد تومان تسهیلات اربعین – تجارت نیوز