وضعیت تنها کارگر نجات یافته از فاجعه کلانشهر آبادان/ یکی از پاهایش قطع شد و کلیه و یک چشمش نیز آسیب دید.
کارگر نجات یافته از حادثه متروپل ساکن جزیره مینو، عبدالله نام دارد و ۲۷ سال سن دارد: روز حادثه در طبقه یازدهم مشغول به کار بودم که ناگهان دیدم چیزی می لرزد. زیر پاهایم رفتم قمقمه آبی که همراهم بود بیارم که یکدفعه زیر پایم خالی شد، دیگر چیزی یادم نمی آید. برادرم تعریف می کند که وقتی مرا پیدا کردند، چند میله آهنی در بدنم بود. حدود ۱۷ روز در کما بودم اما در کل ۲۲ روز در بیمارستان بودم.