وضعیت بازار خودرو؛ دلیل کافی برای برکناری فاطمی امین/ ۸ دستور رئیس جمهور محقق نشد.وضعیت بازار خودرو؛ دلیل کافی برای برکناری فاطمی امین/ ۸ دستور رئیس جمهور محقق نشد – تجارت نیوز