وزیر کشور: مبارزه با زن ستیزی با عزت انجام می شود/ جلوی قانون نباید گرفته شود
مصوبات و مقررات یکسان باید در همه جا و هر جا رعایت شود. در هر زمینه ای، ترافیک، مالیات، راهنمایی و رانندگی، در همه مسائل اجتماعی و همین طور است، مصوبات و مقرراتی وجود دارد که مانند قانون عمل می کند و باید رعایت شود.