وزیر نفت: قیمت GNC برای مصرف کنندگان تغییر نمی کند
هیأت وزیران در جلسه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت با رعایت حقوق کشور. در سال ۱۴۰۱ خدمات پمپ بنزین شامل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ ۴۵ درصد افزایش داشت.