وزیر فرهنگ: سرانه مطالعه در کشور ۳۲ دقیقه است
به گفته وزیر ارشاد، بر اساس آخرین نظرسنجی منتشر شده از سوی ایسپا، شادی مردم ایران نزدیک به ۶۵ درصد بوده که انتشار این نظرسنجی با هجمه برخی فضای مجازی مواجه شده است. اما جالب ترین نتایج تکرار این نظرسنجی بود که با همان جامعه آماری با نتایج نظرسنجی اولیه تفاوتی نداشت.