وزارت بهداشت: تاریخ انقضای آخرین محموله AstraZeneca تا ۳ روز دیگر به پایان می رسد. واکسن تاج تاریخ مصرف گذشته در هیچ مرکزی تزریق نمی شود.
محسن زهرایی: اگر مردم در جایی واکسن تاریخ مصرف گذشته پیدا کردند باید از مرکز در مورد آن سوال کنند، برچسب واکسن را مطالعه کنند و از افرادی که تزریق می کنند بپرسند. بنابراین طبق گفته وزارت بهداشت واکسن تاریخ مصرف گذشته نباید تزریق شود و نباید تزریق شود. در عین حال امکان ثبت تاریخ مصرف واکسن در سامانه وجود ندارد.