وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضوعاتی که آمریکا بدون درک درست از واقعیت های منطقه تنها با هدف ایران هراسی و اختلاف نظر بین کشورهای منطقه مطرح و به آن پرداخته است، نشان می دهد آنچه برای آمریکا اهمیت دارد. دولت ها منافع نامشروع آنهاست.» برای رژیم صهیونیستی در منطقه ساختگی است.