ورودی های جدید کمک های مالی و تاخیر دریافت می کنند
مخالفان عشر اعلام شده و یا افرادی که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع یارانه کرده اند می توانند جهت ثبت نام یا ادامه اعتراض و دادخواست خود با سامانه اطلاع رسانی وزارت مذکور به نشانی https://hemaat.mcls.gov.ir تماس حاصل نمایند. ویرایش دهم با پیام صوتی ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرید.