واشنگتن: ایرانیان دارای کارت مرخصی سپاه همچنان قادر به ورود به آمریکا نیستند.پس از بررسی و مصاحبه با تمامی سوابق امنیتی مربوط به این افراد، اگر در گذشته مشاهده کرده باشند که هیچ حمایت مادی یا قصد کمک به یک “سازمان تروریستی خارجی” ندارند، ممکن است از دریافت ویزای ایالات متحده و خدمات مهاجرتی منع شوند. .