هیچ مذاکره ای برای توافق هسته ای وجود ندارد – تجارت نیوزآلمان: هیچ مذاکره ای برای توافق هسته ای وجود ندارد – تجارت نیوز