همسر فیروز کریمی: هیچکس جرات ندارد جلوی من از آقای فیروز انتقاد کند/ مردی که نباید در خانه کار کند.
فرزانه سهیل: در خانه ما دعوا نیست. با همان لحن پایین با هم بحث می کنیم، آرام و منطقی صحبت می کنیم. آخرین دعوای ما که البته نمی توان اسمش را دعوا گذاشت، بر سر یک پروژه اقتصادی بود. می خواستم این کار را بکنم و با منطق آقافیروز همخوانی نداشت!