نگاهی به بحران اقتصادی چین/ شی جین پینگ دوره بعدی رهبری را نخواهد دید؟


بحران اقتصادی چین در مرحله‌ای نیست که سرمایه‌گذاری بیشتر از کاهش رشد ناخالص داخلی جلوگیری کند، یا راه‌هایی که کاهش مالیات و افزایش دستمزد می‌تواند به سرعت مصرف را افزایش دهد. چین باید منتظر کند تا رشد اقتصادی در چند سال آینده کاهش یابد. چیزی که با وعده های جنگ کمونیستی در تضاد است و مشروعیت آن را زیر سوال می برد.

نگاهی به بحران اقتصادی چین/ شی جین پینگ دوره بعدی رهبری را نخواهد دید؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.