نماینده مجلس: گشت ارشاد از اول تا آخر ضرر است/ بی آنکه بدانیم چه کردیم، جامعه را برای زنان چادری ناامن کردیم/ چرا با کتک زدن همسر و دختر شهید مردم دست می زنند؟
اگر زنی با حجاب یا بی حجاب در کنار عکس شهید سلیمانی باشد، آن را یک دستاورد می دانیم. اما اگر عکس حاج قاسم را برداریم، آن خانم مجرم می شود. اگر زنی با حجاب نامناسب در صف رای گیری بایستد، رادیو ۲۰ بار در روز رای گیری آن را نشان می دهد تا بگوید ما توانستیم این نگاه را به صندوق رای ببریم. رای داد و به خانه رفت. فردا گشت ارشاد همان خانم را می گیرند. این پارادوکس است.