نقض بین المللی رخ داده است. کارت تهران مشهد ۶ میلیون تومانی؟
بسیاری از ایرلاین ها همچنان می گویند که سودآور نیستند، بنابراین اگر هر سال تعداد شرکت های هواپیمایی افزایش یابد، چگونه صاحب تیم ها و کارخانه های فوتبال می شوند؟ وقتی شروع به کار کردند در دفتر چه داشتند و امروز چه دارند؟ اگر ضرر می کنید، آمار واضح بدهید و از کلی گویی بپرهیزید.