نحوه دریافت را اعلام کنید "پول" هنگام ثبت نام در کلاس ها از والدین
ما به اولیای دم اعلام کرده ایم که حتی اگر در زمان ثبت نام از پدر و مادر خود کمک بگیرید و بدانید و شخصی از شما شکایت کند، شما متخلف محسوب می شوید.