میزان بدهی دولت اعلام شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، بررسی بدهی ها و مطالبات اصلی دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها در ۸ اسفند ۱۱۶۲ میلیارد تومان بوده و در ۱۰ خرداد ماه سال جاری با بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان افزایش به ۱۳۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

یعنی در حالی که مطالبات دولت در ۱۰ خرداد امسال بیش از ۶۳۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ۸ اسفند سال گذشته با ۱۹۷۰ میلیارد تومان بیشتر بوده است.

تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری، مازاد بدهی به مطالبات دولت ۷۴۲ میلیارد تومان بود که در ۸ اسفند سال گذشته ۷۲۴ میلیارد تومان بود که ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

بر این اساس در ۳۱ خرداد ماه سال جاری میزان بدهی شرکت های دولتی ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان و در ۸ اسفند سال گذشته ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش ۲۱۷ هزار میلیارد تومانی بوده است. مطالبات بنگاه های دولتی نیز با کاهش ۶۴۰ میلیارد تومانی از ۱۱۰۴ میلیارد تومان در ۸ اسفند سال گذشته به ۴۶۵ میلیارد تومان در ۱۰ خرداد امسال رسید.

بر این اساس ۵۹ درصد از بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، ۲۴ درصد به سازمان های مردم نهاد و موسسات عمومی و ۱۷ درصد به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی است. از سوی دیگر، جمع بندی وضعیت بدهی دولت حاکی از آن است که ۵۰ درصد متعلق به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی، ۲۳ درصد به موسسات غیردولتی و موسسات عمومی و ۲۷ درصد متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله مرکزی) است. بانک).

از سوی دیگر ۹۶ درصد از مطالبات شرکت های دولتی از اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳ درصد از سازمان های مردم نهاد و موسسات عمومی و ۷ درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است. همچنین ۵۷ درصد وام های دولتی از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳۵ درصد از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و ۸ درصد از سوی سازمان های مردم نهاد و موسسات عمومی است.

میزان بدهی نقدینگی دولت

بر این اساس، تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری، بدهی نقدینگی دولت (بدهی دولتی که به صورت اوراق بهادار و قابل معامله در بازار سرمایه است) ۴۰۸ میلیارد تومان و مبلغی غیرنقد است. این بدهی ۹۶۹ میلیارد تومان است در حالی که این بدهی ها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۱۷ و ۶۱۴ میلیارد تومان بوده است.

آخرین وضعیت اوراق، نرخ سود بین بانکی و اسناد خزانه

طبق آمار از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه گزارش، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تعهدات مربوط به اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ تصفیه شده است. بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۶ مبلغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات اوراق با ضمانت دولت ۵۳۸ میلیارد تومان است.

بر اساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۷ مهرماه امسال ۲۰.۸۶ درصد بوده که نسبت به هفته قبل ۳۰۰ درصد و نسبت به ماه گذشته ۸۰۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد خزانه اسلامی بورس های ایران به ۲۴۴.۱۸ واحد رسیده است. بازده پرتفوی اوراق خزانه دولت طی هفته و ماه گذشته بدون تغییر بوده است. یعنی بازدهی کل شاخص صکوک برای فروش در هفته گذشته ۲۶ درصد و در ماه گذشته ۱.۰۶ درصد بوده است.

در هفته گذشته بانک مرکزی، بانک‌ها و بانک‌ها عمدتا خریداران اوراق بدهی بودند و بانک مرکزی ۹.۷۶ میلیارد ریال در بازار بدهی خریدار خالص بود. همچنین وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت ۲۴.۸۵۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق اوراق بهادار اسلامی تامین کرده است.