موزه هنرهای معاصر اهواز در راه نابودی (عکس)
موزه هنرهای معاصر اهواز طی قراردادی هفت ساله در شهریور ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذار شد که واکنش و اعتراض بسیاری از هنرمندان را در پی داشت. در سال های اخیر آسیب های زیادی به ساختمان موزه هنرهای معاصر اهواز، فضای داخلی موزه و گنجینه موزه که آثار ارزشمندی را در خود جای داده است وارد شده است. بخش هایی از ساختمان موزه چندین بار سوزانده و به سرقت رفته است.