معجزه شکلات تلخ وقتی صحبت از حافظه می شود!
برک می گوید: در این مطالعه، داوطلبانی که یک تخته شکلات تلخ ۷۰ درصد مصرف کردند، پس از ۳۰ دقیقه، افزایش قابل توجهی در فرکانس گاما در نواحی مهم مغز (سمت پشتی و سمت راست مغز) نشان دادند. رشد امواج مغزی فرکانس گاما چند ساعت طول می کشد.