معاون دادستان کشور: همکاری ۴.۵ درصدی شهرداری با عبدالباقی/ مقصر حادثه متروپل شهرداری است.
غلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و در صورت لزوم استانداری و فرمانداری و قطعات است. سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران در قانون مربوط به این نهاد به صراحت آمده است که باید وارد ساختمان های ناایمن شوند.