مراقب تبلیغات شغلی باشید
درج آگهی های کار و کاریابی در سایت های مختلف بسیار مفید است زیرا هم کارآفرینان می توانند به افراد مستعد دسترسی داشته باشند و هم افراد با استعداد می توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند اما متاسفانه مجرمان سایبری با ورود به این حوزه برای افراد جویای کار مشکل ایجاد می کنند.