مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در هر استان ایران چقدر است؟
زمان انتظار برای خانه اولی در واقع بر اساس زمان هایی که هر خانوار ایرانی می تواند با پس انداز «سوم» درآمد خود، محاسبه متوسط ​​درآمد خانوار و همچنین بر اساس میانگین قیمت خانه، خانه بخرد، محاسبه شده است.