محمد اسلامی خطاب به گروسی را ببینید: ببخشید!
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: انتظار داریم آقای گروسی طبق قوانین آژانس نظر بدهد و اظهارات ایشان در چارچوب است. قوانین و مقررات و توقف رفتارهای سیاسی که موجب فشار رژیم صهیونیستی می شود. متاسفم، زیرا آژانس طبق ضمانت ها در تمام فرآیندهای ما حضور دارد.