محققان: انسان ها می توانند یاد بگیرند که پژواک هایی مانند خفاش ها را تشخیص دهند
شرکت کنندگان در این آزمایش رفتاری مشابه با افرادی داشتند که از توانایی طنین انداز در طول سال ها استفاده کردند. بدین ترتیب به نظر می رسد انسان ها را نیز می توان با کمی غفلت در فهرست حیواناتی با قابلیت تشخیص اکو قرار داد.