محسن غرویان: مردم اشاره می کنند که این نظام، نظام روحانیت و آخوند است/ حکومت و هر اقدامی که از سوی حکومت انجام می شود، منتسب به روحانیت است.
کارشناس و محقق دینی: امروز مسائلی مانند گرانی و فشار اقتصادی جزو مشکلات و معضلات مردم است و مسئولین گاهی مسائل را مطرح می کنند و تذکر می دهند، اگر سیاست ها و روش ها و مسلک ها ادامه پیدا کند مردم هم همینطور خواهند بود. با روحانیت و روحانیت با مردم خواهد بود.