مجازات خیانت
هر کس عمداً طبق ماده یک قانون توسعه فضای سبز درختان را قطع یا از بین ببرد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از سه میلیون و هجده سال محکوم خواهد شد. آنها میلیون ها واقعی را مجازات خواهند کرد.