مجارستان/ ممنوعیت صادرات چوب به دلیل بحران انرژی
وزیر کشاورزی مجارستان: دولت مجارستان صادرات چوب به خارج از کشور را که از نظر امنیت تامین انرژی دارای اهمیت استراتژیک است، کنترل می کند و در صورت لزوم می تواند محدودیت هایی را برای صادرات آن اعمال کند و همچنین حق تقدم را اعمال کند. اعتراض اولیه).