ماجرای شراره پاک پتروشیمی صدف چه بود؟!




هفته گذشته پتروشیمی صدف، زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری و توسعه «پترولیم» صنعت مکمل های پتروشیمی تکمیلی «نفت» در خلیج فارس، برای اولین بار طراحی و ساخت مشعل پاک را آغاز کرد. صنعت پتروشیمی کشور