لنین؛ کی گفته "هدف وسیله را توجیه می کند" و میلیون ها نفر را کشت!
زنی که به لنین شلیک کرد در بازجویی گفت: «من به خاطر فعالیت انقلابی خود یازده سال را در زندان و تبعید گذرانده ام. من طرفدار مجلس مؤسسان بودم، اما لنین آن را منحل کرد و تمام رویاهای ما را نابود کرد. چهار برادر و دو خواهر دارم که همگی کارگر هستند. ما همه در فعالیت های انقلابی شرکت کرده ایم، اما لنین به انقلاب ما خیانت کرده است».