قسمت جدید عصر ایران: "او که بود و چه کرد؟"
شلیک تپانچه «گاوریلو پرینسیپ» جنگ جهانی اول را به آتش کشید. شخصی به نام احمد رشیدی مطلق مقاله ای در روزنامه نوشت و تاریخ ایران تغییر کرد. مارکس سعی کرد جلوی جنایات سرمایه داری را بگیرد، اما راه را برای کشتار ۱۰۰ میلیون نفر در قرن بیستم هموار کرد. در دولت های مارکسیستی قرن بیستم.