قالیباف: ترس از تصمیم گیری و هزینه کردن در بین مدیران وجود دارد
قالیباف با بیان اینکه چالش کنونی کشور حکمرانی است، خاطرنشان کرد: شیوه های اداره و مدیریت و نظام اداری و اجرایی چالش های جدی برای کشور ایجاد کرده است که باید به آن توجه شود. پس باید به سمت حکمرانی متعالی حرکت کنیم تا بتوانیم از اختیارات کشور استفاده کنیم.