فرمانده فرجا: هیچ افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداریم/مردم به شایعات بی توجهی کنند.
سردار حسین اشتری: افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداریم. از مردم عزیز تقاضا دارم اگر به زودی به سفر نمی آیند برای پاسپورت اقدام نکنند و در پایان سال و با گذشت زمان درخواست خود را انجام دهند. همچنین به شایعات موجود در فضای مجازی توجه نکنید.