فرسودگی بحث اتحادیه اروپا با تهران و واشنگتن: فضا برای تعامل بیشتر به پایان رسیده است
پس از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده و سازنده در وین و تعاملات متعدد با طرف های برجام و ایالات متحده، به این نتیجه رسیده ام که پنجره تعهدات اساسی بیشتر به پایان رسیده است. من اکنون متنی را روی میز گذاشته ام که جزئیات رفع تحریم ها و اقدامات هسته ای برای احیای برجام را شرح می دهد.