غلبه بر وزنه برداری و محافظه کاری زنان
امیر خادم بعد از المپیک ۱۹۹۲ در مصاحبه با کیهان ارشتی (و شاید مجله دنیای ارشت) گفت: تماشای کشتی و وزنه برداری زنان حال آدم را خراب می کند. این فقط نظر یک مبارز بود. البته فلان فرد سنتی در گوشه ای از یک شهر مذهبی هزار برابر بیشتر از امیر خادم با کشتی و وزنه برداری زنان مخالف بود.