عکس های عکاس/ تمبر محرمانه ای که در خواب اجساد را در حال برچیدن دید!
عکاس گفت وقتی از این صحنه عکاسی به خانه برگشتم برای خرید بیرون رفتم و دقایقی روی خط مرغ خوابیدم. در خواب احساس می کردم در بین همان اجساد هستم و سقوط اجساد را تماشا می کنم. قطعا این افراد درگیر چنین ماجراها و موقعیت هایی هستند اما باید آرام آرام روحیه خود را تقویت کنند.